ขายฝาก

การขายฝากคืออะไร ?

การขายฝาก คือ การทำสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาขายฝากจะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาขายฝากกับผู้ซื้อฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าไหร่ก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

เอกสารที่ต้องใช้  ณ  กรมที่ดิน

  โฉนดตัวจริง

  บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริง

  ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)

   ใบทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)

  ใบมรณบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)

  หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส แต่คู่สมรสมาไม่ได้)

  ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

  ใบขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง,ใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)

ขั้นตอนการดำเนินการ

ส่งรายละเอียด หลักทรัพย์
ที่ตั้งหลักทรัพย์ จำนวนเงินที่ต้องการ

สำรวจสถานที่/หลักทรัพย์
เพื่อดูความถูกต้องก่อนดำเนินการขั้นถัดไป

อนุมัติวงเงิน
จากรายละเอียดหลักทรัพย์

ทำขายฝาก/จำนอง ณ กรมที่ดิน
ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อหน้าเจ้าหน้าที่

มอบเงินทันทีหลังจากการ
ทำขายฝาก/จำนอง ณ กรมที่ดิน

เอกสารที่จำเป็น

เตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม แล้วส่งทางไลน์หรืออีเมล

  รูปโฉนดด้านหน้า-หลัง (ตัวจริงหรือสำเนา)

  ใบประเมินราคา (ถ้ามี) ของกรมที่ดินหรือธนาคาร

  รูปถ่ายสินทรัพย์

วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยและการลดต้นลดดอก

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย

ผู้กู้มาทำการกู้เงินจำนวน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน

ผู้กู้จะต้องชำระดังนี้

  • 1,000,000 x 1.25% = 12,500 บาท โดยจะต้องนำส่งทุกเดือน
  • ถ้าผู้กู้นำเงินมาตัดต้น เช่น นำเงินคืน 500,000 บาท จะเหลือยอด 500,000 บาท นำยอด 500,000 มาคำนวณดอกเบี้ย คือ 500,000X 1.25% = 6,250 บาท เดือนต่อมาก็นำส่งดอกเบี้ยจำนวน ดังกล่าวเป็นต้นไป
  • กรณีสัญญาขายฝากถึงกำหนดไถ่ถอน แต่ยังไม่มียอดไถ่ถอน สามารถขยายระยะเวลาได้ และสามารถขยายสัญญาได้จนถึง 10 ปี

ค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน

ค่าธรรมเนียมขายฝาก (ประมาณ)5% ของราคาประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี)
3.3% ของราคาประเมิน
ค่าธรรมเนียมจดจำนองประมาณ 1 %

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม